English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 16335/24215 (67%)
Visitors : 9847121      Online Users : 147
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  博碩士論文 [874/874]
  專書 [0/75]
  會議論文 [0/230]
  期刊論文 [54/280]
  研究計畫 [78/78]

  Siblings


  國文學系 [1578/2583]
  地理學系 [332/680]
  經學研究所 [165/221]
  華語文教學研究所 [210/303]
  客家文化研究所 [130/197]
  臺灣歷史文化及語言研究所 [217/329]
  臺灣歷史研究所 [49/63]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 1006(65.45%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1006(100.00%)
  下載大於100次: 1006(100.00%)
  檔案下載總次數: 458304(5.31%)

  最後更新時間: 2019-07-19 21:44

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  最近上傳

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1790. (共72頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ai-Hui Lin [1/1]
  Ai-Hwa Huang [1/1]
  Ai-li Hsin [2/55]
  Ai-ling Deng [1/1]
  Allie, Michael Joe [1/1]
  Aurelijus Vij?nas [0/19]
  Bai-Chuan Tsai [1/1]
  Bai-Huei Peng [1/1]
  Bei-Wu Wang [1/9]
  Bi-Fen Chang [1/1]
  Bi-Lin Chen [0/1]
  Bi-Ling Chen [1/1]
  Bin-Ying Tsai [1/1]
  Bo-Fun Su [1/1]
  Cha-Yu Lin [1/1]
  Chang-Jui Kuo [3/3]
  Chang, Yu-Wen [1/1]
  Chao-Chu Chen [1/1]
  Chao-Hua Chen [1/1]
  Chao-Jung Lee [1/1]
  Chao Wei-Shuan [1/1]
  Chao-Yu Hsu [1/1]
  Chau-Mei Lee [1/1]
  Chau-Yi Hung [1/1]
  Che-Hao Hsu [1/1]
  顯示項目1-25 / 1790. (共72頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋