English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 16335/24215 (67%)
Visitors : 14033289      Online Users : 394
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  博碩士論文 [132/133]
  專利與發明 [0/10]
  專書 [1/9]
  會議論文 [16/195]
  期刊論文 [70/100]
  研究計畫 [40/91]

  Siblings


  教育學系 [1973/2807]
  體育學系 [430/604]
  特殊教育系 [344/932]
  成人教育研究所 [1062/1486]
  諮商心理與復健諮商研究所 [89/89]
  復健諮商研究所 [83/83]
  輔導與諮商研究所 [408/468]
  聽力與語言治療研究所 [145/430]
  性別教育研究所 [297/540]
  人力與知識管理研究所 [406/607]
  資訊教育研究所 [457/593]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 255(48.11%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 255(100.00%)
  下載大於100次: 255(100.00%)
  檔案下載總次數: 159094(1.58%)

  最後更新時間: 2020-04-02 02:35

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  最近上傳

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 515. (共21頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bin-Shan Lin [1/1]
  C. Chen [0/2]
  C. H. Lin [0/3]
  C. K. Chang [0/4]
  C. O. Chang [0/1]
  Chang-Liang Lee [1/1]
  Chang-Ta Chiu [2/2]
  Chang-Ta ChiuChing-Ya Chuang [1/1]
  Chao, Po-Yu [1/1]
  Che-Chern Lin [2/10]
  Che-Yi Lin [1/1]
  Chei-Chang Chiou [1/1]
  Chen-Yin Wang [0/1]
  Cheng-Chung Yu [1/3]
  Cheng-Hung Su [1/1]
  Cheng-Nan Chen [1/2]
  Cheng-Yi Chiang [0/1]
  Chia-Hsien Wen [1/1]
  Chia-Lun Lu [1/1]
  Chiang, Shu-Ling [1/1]
  Chiao-Yun Chen [0/1]
  Chien-Ching Chen [1/1]
  Chien-Chung Lin [1/1]
  Chien-Feng Li [1/1]
  Chien-Pin Chen [1/1]
  顯示項目1-25 / 515. (共21頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋