English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 16335/24215 (67%)
Visitors : 14032664      Online Users : 358
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  第1期 [7/7]
  第2期 [6/6]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 13(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 13(100.00%)
  下載大於100次: 13(100.00%)
  檔案下載總次數: 29367(0.29%)

  最後更新時間: 2020-04-02 01:47

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  最近上傳

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen-Yi Chen [1/1]
  Chien-Hsiung Chen [1/1]
  Chu-Yu Sun [1/1]
  Chun-Chin Chen [1/1]
  Gong, Bai-Mao [1/1]
  Hsiu-Feng Wang [1/1]
  Hui-Chiung Kao [1/1]
  Hung-Yu Chen [1/1]
  Lee, Chien-Te [1/1]
  Lin, Yo-Jen [1/1]
  Pan, Yu-Dan [1/1]
  Pin-Chang Lin [1/1]
  Po-Yen Chang [1/1]
  Ren-Ying Wang [1/1]
  Shen-Ko Cho [1/1]
  Sophia Ling-Hung Shih [1/1]
  Sun, Chu-Yu [1/1]
  Tang, Yen-Yu [1/1]
  Tsai, Chii [2/2]
  Yao, Tsun-Hsiung [1/1]
  Yu-Hsin Ke [1/1]
  卓聖格 [1/1]
  唐硯漁 [1/1]
  姚村雄 [1/1]
  孫祖玉 [2/2]
  顯示項目1-25 / 41. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋