English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 16335/24215 (67%)
Visitors : 9847119      Online Users : 151
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  第1期 [12/12]
  第2期 [9/9]
  第3期 [8/8]
  第4期 [15/15]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 44(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 44(100.00%)
  下載大於100次: 44(100.00%)
  檔案下載總次數: 30672(0.36%)

  最後更新時間: 2019-07-19 21:43

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  最近上傳

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 100. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bih-Ruh Shiau [1/1]
  Chen-Ming Chen [1/1]
  Cheng-Ching Han [1/1]
  Cheng-Chung Shao [1/1]
  Chi-Kuang Chen [1/1]
  Chia-Jung Lin [1/1]
  Chien-Hung Chen [1/1]
  Chien-Yu Huang [1/1]
  Ching-Yang Chou [7/7]
  Choung-Li Tsue [1/1]
  Fen Hua Tien [1/1]
  Houn-Lin Chiu [5/5]
  Hsi-Hui Cheng [1/1]
  Hsin-Yung Wang [1/1]
  Hsiu-Fang Tsai [1/1]
  Hsueh-Yu Chen [1/1]
  Hsui-Fang Liu [1/1]
  Huann-Shyang Lin [1/1]
  Hui-Yu Liang [1/1]
  Iris T.C. Huang [2/2]
  Jeng-Fung Hung [7/7]
  Jia-Shiang Li [1/1]
  Jiun-Liang Ke [1/1]
  Jui-Chin Tsai [1/1]
  Jung-Hsiang Chen [1/1]
  顯示項目1-25 / 100. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋