English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 16335/24215 (67%)
Visitors : 9847115      Online Users : 157
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  博碩士論文 [35/35]
  專書 [10/12]
  會議論文 [2/6]
  期刊論文 [0/8]
  研究計畫 [2/2]

  Siblings


  國文學系 [1578/2583]
  英語學系 [1006/1537]
  地理學系 [332/680]
  經學研究所 [165/221]
  華語文教學研究所 [210/303]
  客家文化研究所 [130/197]
  臺灣歷史文化及語言研究所 [217/329]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 49(77.78%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 49(100.00%)
  下載大於100次: 49(100.00%)
  檔案下載總次數: 39677(0.46%)

  最後更新時間: 2019-07-19 21:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  最近上傳

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 63. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chiang-Lan Tso [1/1]
  Chin-Fu Hsieh [1/1]
  Chou-Jung Wu [1/1]
  Hui-Min Hsu [1/1]
  Hui-Ping Hsiao [1/1]
  Lian-Shang Wu [1/1]
  Mei-Chun Chen [1/1]
  Pei-Jung Tsai [1/1]
  She-Li Liou [1/1]
  Su-Ching Zheng [1/1]
  Syuan-Jin Li [1/1]
  Wei-Chiao Lu [1/1]
  Wei, Ting-Chi [1/1]
  Wu, Ling-Ching [1/1]
  Yen-Fen Lan [1/1]
  Yu-Zi Yang [12/26]
  Yueh-Shiow Wang [1/1]
  劉淑麗 [1/1]
  劉雪瓊 [1/1]
  吳子政 [1/1]
  吳玲青 [1/1]
  吳秋蓉 [1/1]
  吳連賞 [1/1]
  左江蘭 [1/1]
  張嘉綾 [1/1]
  顯示項目1-25 / 63. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋