English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685569      線上人數 : 422
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目7301-7325 / 22151. (共887頁)
  << < 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tzung-Nan Chuang [1/1]
  Tzung-Shi Chen [1/1]
  Tzung-Wei Wu [1/1]
  Tzung-Yo Hung [0/3]
  Tzuo-Hsi Su [1/1]
  Tzuu-Guang Young [1/1]
  Tzuu-Shaang Wey [0/1]
  Tzy-Wei Huang [0/18]
  Tzy-Wei Hwang [7/7]
  U.G.Rothblum [0/1]
  U. Schwaneberg [1/1]
  Uen-Ru Jau [1/1]
  Ui-Chian Cheng [1/1]
  Usanee Anuruthwong [0/1]
  usina [1/1]
  V. Krivtsov [1/2]
  V. L. Yu [0/8]
  V. Sampson [1/1]
  Val R. Smith [1/1]
  Van Rensburg [0/3]
  Vanita R. Nimje [1/1]
  Vince Jia-Lin Lu [1/1]
  Vincent Chen [3/3]
  Vincent Feng [1/1]
  Vincent H. S. Chang [1/1]
  顯示項目7301-7325 / 22151. (共887頁)
  << < 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋