English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685648      線上人數 : 426
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5751-5775 / 22151. (共887頁)
  << < 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Po-Sheng Shin [1/1]
  Po-Ting Wu [1/1]
  Po-Tsang Huang [1/1]
  Po-Wei Huang [1/1]
  Po-Yao Wu [1/1]
  Po-Yen Chang [1/1]
  Po-Yu Chang [2/2]
  Po-Yu Chen [1/1]
  Po-Yu Chiu [1/1]
  Po-Yu Jen [1/1]
  Po-Yu Lu [2/2]
  Po-Yu Tsai [1/1]
  Pofen Wang [1/1]
  Polly Yu [1/1]
  Pu Chiang [1/1]
  Pu-Pin Hsueh [2/2]
  Pu-Yung Jeng [1/3]
  Puan-Yuan Liu [1/1]
  Qi-Rong Chen [1/1]
  Qian-fang Huang [1/1]
  Qian-Lin Huang [1/1]
  Qiao-Feng Zheng [2/2]
  Qing-Hua Tsai [0/2]
  Qing-Tan Xie [1/1]
  Qiu, Yao-Min [1/1]
  顯示項目5751-5775 / 22151. (共887頁)
  << < 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋