English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685722      線上人數 : 431
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5401-5425 / 22151. (共887頁)
  << < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Nicholas D. Lakin [2/2]
  Nien-Chin Lin [1/1]
  Nien-Hung Huang [1/1]
  Nien-Hwa Lai [1/1]
  Nien-pu Ko [1/1]
  Nien-Ying Cheng [1/1]
  Nien-Ying Wu [1/1]
  Ning-Feng Dale [2/3]
  Ning-Feng DaleJhih-Syuan ShengYung-Chun MaSheng-Shiun Ye [1/1]
  Ning-Shan Hsu [1/1]
  Ning-Xing Su [2/5]
  Ning-Yen Chen [1/1]
  Niu, Guang-Ping [1/1]
  Nora Lan-Hung Chiang [1/1]
  Norma Broude [1/1]
  Nyit-Chin Keh [1/1]
  O. Abdulmalik [1/1]
  O. Delumeau [2/2]
  Oded Bar-Or [1/1]
  Ou Lydia Liu [1/1]
  P. A. J. [0/3]
  P. Bertleson [0/1]
  P. C. Chan [0/1]
  P. C. Kao [0/2]
  P. C. Lin [0/1]
  顯示項目5401-5425 / 22151. (共887頁)
  << < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋