English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685549      線上人數 : 425
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3351-3375 / 22151. (共887頁)
  << < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Husi-Hui Huang [1/1]
  Huyen-Trang Hoang Thi [1/1]
  Hwa-Chun Lin [6/8]
  Hwa-Ling Tsai [2/2]
  Hwa-Lu Jhi [1/1]
  Hwai-Lan Lin [1/1]
  Hwang-Ching Wu [1/1]
  Hwang David Liu [1/1]
  Hwei-Wen Zheng [1/1]
  Hwey-Rong Lin [1/1]
  Hwu-Wang Shuenn [1/1]
  I. C. Chang [0/1]
  I. C. Hou [1/2]
  I. C. Hwang [1/1]
  I-CHEN CHANG [1/1]
  I-Chen Chou [1/1]
  I-Chen Peng [1/1]
  I-Cheng Hsieh [1/1]
  I-Cheng Wang [1/1]
  I-Chiang Wang [1/1]
  I-Chih Chen [2/2]
  I-Chih Lee [1/1]
  I-Chin Chou [1/1]
  I-Ching Chen [1/1]
  I-Ching Chiu [2/3]
  顯示項目3351-3375 / 22151. (共887頁)
  << < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋