English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685725      線上人數 : 433
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2301-2325 / 22151. (共887頁)
  << < 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Fu-Sow Lu [1/1]
  Fu-Tai Chen [1/1]
  Fu-Tsai Ho [1/1]
  Fu-Tsai Hsieh [1/1]
  Fu-Yang Ma [1/1]
  Fu-Yen Cheng [1/1]
  Fu-Yin Lu [1/1]
  Fu-Yu Tsa [1/1]
  Fu-Yu Tsai [1/1]
  Fu-Yuan Hang [1/1]
  Fuh-Bih Torng [1/1]
  Fuh-Hsin Hwang [26/37]
  Fung-Gung Lee [1/1]
  Fung-Ming Hsu [1/1]
  Fung-Yin Huang [14/26]
  Fwn-Chen Shieh [1/1]
  Fwu-Lien Tien [1/1]
  G. B. Leu [0/2]
  G. B. Veneille [0/1]
  G. C. Frey [0/1]
  G. C. Lin [1/1]
  G. C. Tsao [0/1]
  G. H. Chen [1/2]
  G. H. Huang [0/3]
  G. H. Lee [0/1]
  顯示項目2301-2325 / 22151. (共887頁)
  << < 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋