English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685705      線上人數 : 437
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2076-2100 / 22151. (共887頁)
  << < 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Douglas Clark [1/1]
  Dow-Ming Yeh [21/55]
  Dow-Ming Yehh [0/1]
  Dowming Yeh [0/1]
  Du Jung-Hsing [1/1]
  Du, Wei-Shih [1/1]
  Duen-Wei Hsu [11/11]
  Dun-Wei Wang [1/1]
  Dung-Yu Nien [1/1]
  Dylan Chou [1/1]
  Dzan, Wei-Yuan [1/1]
  E. Bellinger [0/1]
  E. C. Chang [1/1]
  E. D. Tate [1/1]
  E. Itoigawa [0/1]
  E. Levado [1/1]
  E. McCray [0/1]
  E-Soon Lin [1/1]
  E. Su [0/1]
  E-Sun Lin [1/1]
  E. W. Liimatta [0/1]
  E-Wei Chang [1/1]
  E. Z. Yu [2/2]
  Edward S. Yeung [2/2]
  Edward Wang [1/1]
  顯示項目2076-2100 / 22151. (共887頁)
  << < 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋