English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685602      線上人數 : 419
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1976-2000 / 22151. (共887頁)
  << < 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ci-Lin Tang [1/1]
  Ci-Yuan Ni [1/1]
  Cia-Ching Ho [1/1]
  Ciann-Dong Yang [1/1]
  Ciao-Ning Cai [1/1]
  Ciao-Shan Wei [1/1]
  Cih-an Luo [1/1]
  Cin Rong Yang [1/1]
  Clarence A. Ryan [4/4]
  Colin S. Chen [29/64]
  Cong-Jhih Ge [2/2]
  Cong-Ping Jiang [0/5]
  Crystal D. Wiggins [0/1]
  Crystal Jia-Yi Lin [1/1]
  Cui-Xing Fu [8/26]
  Curt Michael Beaudin [1/1]
  Cynthia D'Angelo [1/1]
  Cynthia M. D'Angelo [1/1]
  Cynthia Nicol [1/1]
  Cynthia S. Goldsmith [1/1]
  Cyong-Ru Syu [1/1]
  D. B. Clark [1/1]
  D. C. Sigee [2/4]
  D. F. Guo [1/1]
  D. F. Treagust [1/1]
  顯示項目1976-2000 / 22151. (共887頁)
  << < 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋