English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685651      線上人數 : 430
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目9326-9350 / 22151. (共887頁)
  << < 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Zi-Pei Wen [1/1]
  Zi-Wen Huang [1/1]
  Zi-Yu Tai [1/1]
  Zih-Cyun Chen [1/1]
  Zih-Wei Wu [1/1]
  Zih Yu Shih [1/1]
  Zin-Huang Liu [1/1]
  Zina Chen [0/1]
  Zong-Jhih Chen [1/1]
  Zong-Kun Lin [0/1]
  Zong-Liang Hsieh [1/1]
  Zong-Lin Yang [1/1]
  Zong-Min Guo [1/1]
  Zong-Sian Shen [1/1]
  Zong-Sian Ye [1/1]
  Zong-Yi Li [1/1]
  Zu-hua Wang [1/1]
  Zuang, Han-Hwa [1/1]
  Zuei-Chow Chang [1/1]
  Zuei-Wen Chen [3/3]
  Zun-Chi Wu [1/1]
  Zung-Da Zhuang [1/1]
   Chun-Jung Liu [0/1]
   Ya-Chi Chang [0/1]
  丁仁君 [1/1]
  顯示項目9326-9350 / 22151. (共887頁)
  << < 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋