English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685708      線上人數 : 427
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目151-175 / 22151. (共887頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bing-Ruey Wu [1/1]
  Bing-Syun Li [1/1]
  Bing-Ying Chiou [1/1]
  Bo-Cheng Wang [3/3]
  Bo-Ching Wang [1/1]
  Bo-Chou Lin [1/2]
  Bo-Chun Wang [1/1]
  BO FU-JU [1/1]
  Bo-Fun Su [1/1]
  Bo-Min Jeng [1/1]
  Bo-Sheng Chiou [1/1]
  Bo-Shiun Huang [1/1]
  Bo Wang [1/1]
  Bo-Wen Shiau [1/1]
  Bo-Ya Huang [1/1]
  Bo-Yu Chen [1/1]
  Bong – Hwa Choi [1/1]
  Bor-Hom Lee [1/1]
  Bor-Hsi Wang [1/1]
  Bor-Jen Jeng [3/3]
  Bor-Wen Tsai [1/1]
  Bosco Cho [0/1]
  Brady M. Jack [1/1]
  Brady Michael Jack [2/2]
  Brian C. Nelson [1/1]
  顯示項目151-175 / 22151. (共887頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋