English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685557      線上人數 : 423
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目126-150 / 22151. (共887頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bi-Ru Wu [0/1]
  Bi-Shan Hsu [1/1]
  Bi-Wen Chou [1/1]
  Bi-Yun Lin [1/1]
  Bih-Hwa Liu [11/66]
  Bih-Jen Chen [1/1]
  Bih-Ruh Shiau [3/3]
  Bih-Shiaw Jaw [1/2]
  Bih-Yann Day [1/1]
  Bin-Da Liu [1/2]
  Bin-Huang Cheng [4/4]
  Bin-Hui Chou [1/2]
  Bin-Lun Lee [1/1]
  Bin Peng [1/1]
  Bin-Shan Lin [2/2]
  Bin-Shen Huang [1/1]
  Bin-Xiu Su [1/1]
  Bin-Ying Tsai [1/1]
  Bing-Chen Tsai [1/1]
  Bing-Cheng Huang [1/1]
  Bing-Chiang Jeng [0/1]
  Bing-Hua Tsai [1/1]
  Bing-Huei Chang [2/2]
  Bing-Jen Lee [0/1]
  Bing-Nan Liu [1/1]
  顯示項目126-150 / 22151. (共887頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋