English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685677      線上人數 : 434
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 22151. (共887頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  B. M. Jack [0/1]
  B. M. Jeng [2/2]
  B. Namdar [1/1]
  B. S. Hu [0/1]
  B. S. Jaw [1/1]
  B. S. Jeng [1/1]
  B. S. Lin [8/9]
  B. S shieh [4/6]
  B. Schwendimann [1/1]
  B. T. Lin [1/1]
  B. Tan [0/2]
  B. W. Tseng [1/1]
  B. W. Tzen [2/3]
  B. Y. Liu [0/1]
  B. Y. Yang [0/1]
  Ba An Nguyen [1/1]
  Bae-Heng Tseng [1/1]
  Bai-Chuan Tsai [1/1]
  Bai-Huei Peng [1/1]
  Bai-Lu Wu [1/1]
  Bambi M. Nehring [0/1]
  Bang-Kuen Liang [1/1]
  Bao-Huey Hwang [1/1]
  Bao-Kuei Lian [1/1]
  Bao-Ling Nong [1/1]
  顯示項目76-100 / 22151. (共887頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋