English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 7685577      線上人數 : 410
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  高師機構典藏 NKNUIR >  依作者瀏覽

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 22151. (共887頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ai Katsurada [1/1]
  Ai-li Hsin [2/55]
  Ai-Ling Chiu [19/36]
  Ai-ling Deng [1/1]
  Ai-Ling Huang [1/1]
  Ai-Wa Lee [1/1]
  Akane Okamoto [2/2]
  Alan J. Ryan [1/1]
  Alan K. Johnson [1/1]
  Albert W. L. Yao [1/1]
  Alina Rakhimova [1/1]
  Allan Harn [1/1]
  Allie, Michael Joe [1/1]
  Amy Jiang [1/1]
  Amy Shu-Min Chen [1/1]
  An-Chi Shih [1/1]
  An-Di Liu [1/1]
  An-Hsiu Cheng [2/2]
  An-Li Ting [1/1]
  An-Nan Lin [1/1]
  Anastasia Shagina [1/1]
  and E. Sakakibara [0/1]
  andOlivier Delumeau [1/1]
  Andre Marquis [0/1]
  Andy Y. Fuh [2/2]
  顯示項目26-50 / 22151. (共887頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋