English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 5599262      線上人數 : 84
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  何青蓉 [81/136]
  徐秀菊 [7/7]
  楊國德 [1/1]
  王政彥 [44/151]
  蔡培村 [23/124]
  韓必霽 [4/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 2(0.85%)
  含全文筆數: 130(55.08%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 130(100.00%)
  下載大於100次: 130(100.00%)
  檔案下載總次數: 54438(44.34%)

  最後更新時間: 2018-09-21 03:23


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 233. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bao-Kuei Lian [1/1]
  C. H. Ho [1/1]
  Chang-Hua Wang [2/2]
  Chang-Meng Chao [1/1]
  Chi-Chuan Lue [2/2]
  Chia-Lin Hsiao [1/1]
  Chia-Wen Fu [1/1]
  Chieh-Hsin Yang [1/1]
  Chien-Ning Lee [1/1]
  Chien-Ya Hung [1/1]
  Chih-Chien Tsai [1/1]
  Chin-Feng Tsai [1/1]
  Chin-Ling Hsi [1/1]
  Ching-Hsiung Yang [1/1]
  Ching-Jung Ho [0/3]
  Ching-Yi Wang [1/1]
  Chuan-Chiu Chou [1/1]
  Chun-Jen Lu [1/1]
  Chun-Pao Kuo [1/1]
  D. L. Berryman [0/2]
  Dong-Long Lin [2/2]
  Feei-Yu Liang [1/1]
  Feng-Hsiang Chang [1/1]
  Feng-Ming Wang [1/1]
  Feng-Te Chiou [1/1]
  顯示項目1-25 / 233. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋