English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 16335/24215 (67%)
Visitors : 9847103      Online Users : 150
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Siblings


  教育學院 [5944/9159]
  文學院 [3687/5913]
  理學院 [3252/4270]
  科技學院 [2385/3241]
  藝術學院 [884/1449]
  高師大教師著作 [7487/13108]
  行政及中心單位 [82/82]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 1719(99.94%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1719(100.00%)
  下載大於100次: 1719(100.00%)
  檔案下載總次數: 1935604(22.44%)

  最後更新時間: 2019-07-19 21:38

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  最近上傳

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 2898. (共116頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Achim Schulte [1/1]
  Ai-Li Hsin [1/1]
  Ai-Ling Chiu [11/11]
  Albert W. L. Yao [1/1]
  Amy Shu-Min Chen [1/1]
  Anna Wen-Hui Tang [1/1]
  B. L. Chen [1/1]
  B. T. Lin [1/1]
  Bang-Kuen Liang [1/1]
  Bao-Yuan Huang [1/1]
  Basalaiger Janggous [1/1]
  Ben-Yuh Liao [1/1]
  Ben-Zin Chia [1/1]
  Bi-Shan Hsu [1/1]
  Bih-Ruh Shiau [1/1]
  Bin-Lun Lee [1/1]
  Bo-Yu Chen [1/1]
  Bor-Jen Jeng [2/2]
  Bor-Wen Tsai [1/1]
  Bryan H. Chen [1/1]
  C. H. Ku [1/1]
  C.L. Huan [1/1]
  Chang, Chun-Chia [1/1]
  Chang-Jui Kuo [3/3]
  Chang-Tsan Li [1/1]
  顯示項目1-25 / 2898. (共116頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋