English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 16335/24214 (67%)
造訪人次 : 8358724      線上人數 : 588
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子社群

  圖書資訊處 [20/20]
  師資培育中心 [26/26]
  通識教育中心 [36/36]

  鄰近社群


  教育學院 [5944/9159]
  文學院 [3687/5913]
  理學院 [3252/4270]
  科技學院 [2385/3240]
  藝術學院 [884/1449]
  高師大教師著作 [7487/13108]
  高師大出版品 [1719/1720]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 82(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 82(100.00%)
  下載大於100次: 82(100.00%)
  檔案下載總次數: 95901(1.17%)

  最後更新時間: 2019-03-21 00:18

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 84. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Charter Wang [5/5]
  Cheng-Fung Hung [1/1]
  Chien-Liang Lin [2/2]
  Chin-Tang Tu [1/1]
  Chin-Ya Fang [1/1]
  Chiu-Fen Hsu [4/4]
  Hsing-Ming Lee [1/1]
  Hsiow-Ling Hsien [2/2]
  Hui-Mei Wei [1/1]
  Hung-Jen Yang [2/2]
  Ing-jer Lin [1/1]
  Jen-Chin Lin [8/8]
  Jin-Tan Yang [9/9]
  Jwu-Shang Chen [2/2]
  King-Ya Fang [1/1]
  Li-Min Chen [1/1]
  Loung-Shiung Kuo [4/4]
  Ming-Lung Wu [17/17]
  Naicheng Chang [1/1]
  Su-Mei Su [2/2]
  Ten-Chu Tsai [1/1]
  Tien-Chu Tsai [1/1]
  Wen-chi Chen [1/1]
  Wen-Sun Huang [1/1]
  Wen-Yu Wang [2/2]
  顯示項目1-25 / 84. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋
  建議使用 Google Chrome、Firefox瀏覽器,以獲得最佳瀏覽體驗。